Your announcements are welcome again

Thanks for your patience and comprehension.
Ads and images are of course free!
Even if confined, life can be good: let's take advantage of it!
Sincerely, Alain

4 AUCTIONS | 291 REGISTERED USERS | 46 USERS ONLINE | May 30, 2020 10:01:05
Cookies Policy

La définition des cookies, selon Wikipedia (Extraits)

Étant de simples fichiers "texte" les cookies ne sont pas exécutables.

Ils ne sont ni des logiciels espions ni des virus, bien que des cookies provenant de certains sites soient détectés par plusieurs logiciels antivirus parce qu'ils renseignent leur émetteur sur les sites que vous visitez.

La plupart des navigateurs récents permettent aux utilisateurs de décider s'ils acceptent ou rejettent les cookies.
Les utilisateurs peuvent aussi choisir la durée de stockage des cookies.

Toutefois, le rejet complet des cookies rend inutilisables les sites avec paniers d'achat ou ceux qui demandent une connexion à l'aide d'identifiants (Login et mot de passe) tels topoccases.

Les cookies utilisés par Topoccases et leur utilité sont repris ci-dessous.

- PHPSESSID permet à notre programme de vous suivre pendant votre visite et s'efface à la fermeture de session.

- uniqueuser empêche d'enregistrer plusieur fois le même visiteur en 24 heures et s'efface après 24 heures.

- pref enregistre vos préférences et s'efface à la fermeture de session.

- Locale_code assure le suivi des pages dans la langue de votre choix. S'efface après 365 jours ou à la demande.

Les cookies tiers.

- 240plan et 240planBAK: ces 2 cookies appartiennent à notre hébergeur ovh. Longévité selon leurs critères.

- pid permet à Tweeter d'attribuer vos clics à notre site. Longévité selon leurs critères.

- rd permet à Facebook d'attribuer vos *Likes* à notre site. Longévité selon leurs critères.

- NID.google.com permet à Google de voir votre adresse IP et d'affichez des publicités en rapport avec vos centres d'intérets. Longévité selon leurs critères.

- idrxvr et tmst sont 2 cookies de Xiti qui référencie notre site en fonction de l'audience des pages. Longévité selon leurs critères.

IMPORTANT
Aucun de ces cookies n'enregistre de donnée personnelle communiquée à topoccases.
Et pour enregistrer vos liens et préférences sur les réseaux sociaux, il est nécessaire que vous y soyez connecté.

 

L'exception qui confirme la règle

Cette page n'est sujette à aucun cookie, excepté ceux qui permettent à notre hébergeur d'afficher notre site sur votre écran, via leur serveur.
C'est pourquoi elle est affichée sans condition.

 

Gérer les cookies

 

Normalement et par défaut, votre navigateur accepte les cookies à l'installation.

Vous pouvez cependant gérer les cookies installés sur votre machine en paramétrant les options de votre navigateur.
Pour les navigateurs les plus utilisés, vous trouverez les renseignements respectifs ci-dessous:

Nous n'utilisons que les cookies indispensables au bon fonctionnement du site.
La suppression ou la désactivation de l'un d'entre eux influencera négativement le fonctionnement du site et/ou des différents services que nous vous offrons, tels la traduction, la recherche, les demandes de contact, les listes de veille, etc.

La suppression ou la désactivation d'un cookie tiers n'influencera pas le fonctionnement du site, mais empêchera le fonctionnement du service offert par le tiers propriétaires.

La bonne surprise !

Si vous n'en avez rien à battre des cookies, il y a maintenant des anti-cookie : Youpyyy !

Ca va plaire à tous ceux qui vident les cookies à la fermeture de leur navigateur, car pour ne plus afficher cet avertissement sur les sites déjà visités et approuvés, votre navigateur doit le faire savoir ... avec un cookie, ou bien il vous faudra enregistrer des exceptions dans une liste

Alors si vous en avez marre des cliquer à tour de bras pour donner votre accord, c'est par ici :

Firefox - Google chrome - Opera

 

Dutch versie (vertaling door Google Translator, voorrang aan frans versie)

De definitie van cookies, volgens Wikipedia (uittreksels)

Omdat het eenvoudige "tekstbestanden" zijn, zijn cookies niet uitvoerbaar.

Het zijn geen spyware of virussen, hoewel cookies van bepaalde sites door verschillende antivirussoftware worden gedetecteerd omdat ze hun afzender vertellen welke sites u bezoekt.

Met de meest recente browsers kunnen gebruikers beslissen of ze cookies accepteren of weigeren.
Gebruikers kunnen ook kiezen hoe lang cookies worden bewaard.

De volledige weigering van cookies maakt echter onbruikbare sites met winkelwagentjes of sites die om een ​​verbinding vragen met behulp van identifiers (login en wachtwoord) dergelijke topcases.

De cookies die Topoccases gebruikt en hun bruikbaarheid staan ​​hieronder vermeld.

- Met PHPSESSID kan ons programma u volgen tijdens uw bezoek en verdwijnt aan het einde van de sessie.

- uniqueuser voorkomt dat dezelfde bezoeker meerdere keren binnen 24 uur wordt geregistreerd en wordt na 24 uur verwijderd.

- pref slaat uw voorkeuren op en wordt verwijderd wanneer de sessie eindigt.

- Locale_code houdt pagina's bij in de taal van uw keuze. Wist na 365 dagen of op aanvraag.

Cookies van derden.

- 240plan en 240planBAK : deze 2 cookies zijn van onze hostingprovider ovh. Levensduur volgens hun criteria.

- pid stelt Tweeter in staat om uw klikken toe te schrijven aan onze site. Levensduur volgens hun criteria.

- rd staat Facebook toe om uw * Likes * toe te wijzen aan onze site. Levensduur volgens hun criteria.

- Met NID.google.com kan Google uw IP-adres zien en advertenties weergeven die zijn gerelateerd aan uw interesses. Levensduur volgens hun criteria.

- idrxvr en tmst zijn 2 cookies van Xiti die verwijzen naar onze site volgens het publiek van de pagina's. Levensduur volgens hun criteria.

BELANGRIJK
Geen van deze cookies registreert persoonlijke gegevens die aan topcases worden doorgegeven.
En om uw links en voorkeuren op sociale netwerken op te slaan, moet u ermee verbonden zijn.

 

De uitzondering die de regel bevestigt

Deze pagina is niet onderhevig aan cookies, behalve cookies die onze host in staat stellen om onze site via hun server op uw scherm weer te geven.
Daarom wordt het onvoorwaardelijk weergegeven.

 

Beheer cookies

 

Normaal en standaard accepteert uw browser cookies tijdens de installatie.

U kunt de cookies die op uw machine zijn geïnstalleerd echter beheren door de opties van uw browser te configureren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt u de respectievelijke informatie hieronder:

We gebruiken alleen cookies die essentieel zijn voor het goed functioneren van de site.
Het verwijderen of deactiveren van een van hen heeft een negatieve invloed op het functioneren van de site en / of de verschillende diensten die we u aanbieden, zoals vertaling, onderzoek, contactverzoeken, kijklijsten, enz.

Het verwijderen of deactiveren van een cookie van een derde partij heeft geen invloed op de werking van de site, maar verhindert de werking van de service die wordt aangeboden door de eigenaren van de derde partij.

De goede verrassing!

Als je niets te verslaan hebt met cookies, zijn er nu anti-cookies: Youpyyy!

Het zal iedereen die cookies leegmaakt tevreden stellen bij het sluiten van hun browser, want om deze waarschuwing niet langer weer te geven op reeds bezochte en goedgekeurde sites, moet uw browser het laten weten ... met een cookie, anders heeft u nodig registreer uitzonderingen in een lijst

Dus als je het beu bent om rond te klikken om je akkoord te geven, is het hier:

Firefox - Google Chrome - Opera

 

English version (Translated with google translator, the French version has priority)

The definition of cookies, according to Wikipedia (Extracts)

Being simple "text" files cookies are not executable.

They are neither spyware nor viruses, although cookies from certain sites are detected by several anti-virus software because they tell their sender which sites you are visiting.

Most recent browsers allow users to decide whether to accept or reject cookies.
Users can also choose how long cookies are stored.

However, the complete rejection of cookies renders unusable sites with shopping carts or those requesting a connection using identifiers (Login and password) such topoccases.

The cookies used by Topoccases and their usefulness are listed below.

- PHPSESSID allows our program to follow you during your visit and disappears at the end of the session.

- uniqueuser prevents the same visitor from being registered several times in 24 hours and is deleted after 24 hours.

- pref saves your preferences and is deleted when the session ends.

- Locale_code tracks pages in the language of your choice. Erases after 365 days or on demand.

Third party cookies.

- 240plan and 240planBAK : these 2 cookies belong to our hosting provider ovh. Longevity according to their criteria.

- pid allows Tweeter to attribute your clicks to our site. Longevity according to their criteria.

- rd allows Facebook to assign your * Likes * to our site. Longevity according to their criteria.

- NID.google.com allows Google to see your IP address and display advertisements related to your interests. Longevity according to their criteria.

- idrxvr and tmst are 2 cookies from Xiti which reference our site according to the audience of the pages. Longevity according to their criteria.

IMPORTANT
None of these cookies record personal data communicated to topoccases.
And to save your links and preferences on social networks, you need to be connected to them.

 

The exception that confirms the rule

This page is not subject to any cookie, except those which allow our host to display our site on your screen, via their server.
This is why it is displayed unconditionally.

 

Manage cookies

 

Normally and by default, your browser accepts cookies during installation.

You can however manage the cookies installed on your machine by configuring the options of your browser.
For the most used browsers, you will find the respective information below:

We only use cookies essential for the proper functioning of the site.
The deletion or deactivation of one of them will negatively influence the functioning of the site and / or the various services we offer you, such as translation, research, contact requests, watch lists, etc.

The deletion or deactivation of a third party cookie will not influence the functioning of the site, but will prevent the functioning of the service offered by the third party owners.

The good surprise!

If you have nothing to beat cookies, there are now anti-cookies: Youpyyy!

It will appeal to all those who empty cookies when closing their browser, because to no longer display this warning on sites already visited and approved, your browser must let it know ... with a cookie, or else you will need register exceptions in a list

So if you're tired of clicking around to give your agreement, it's here:

Firefox - Google chrome - Opera